Privacyreglement van Mediprevent b.v.

Privacywet AVG

medi icon

 Persoonsgegevens en uw privacy bij Mediprevent

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Bij Mediprevent worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk voor een goede medische dienstverlening en advisering, resultaten van het medisch onderzoek te registreren en rapporteren en tenslotte nodig ten behoeve van de financiële afhandeling Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van Mediprevent

Mediprevent is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Mediprevent als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Het vastleggen van de persoonlijke en medische gegevens geschiedt om met deze gegevens het al dan niet wettelijk verplichte medisch onderzoek naar behoren te kunnen uitvoeren, alsmede om aanwijzingen op het spoor te komen die van belang zijn voor een persoonlijk medisch advies

Voor doelmatig beheer, beleid, managementrapportages en financiële afhandeling
Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Door uw keuze om het medisch onderzoek bij ons te laten verrichten gaat u er mee akkoord dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Alle medewerkers van Mediprevent hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar  

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u uw verzoek zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Mediprevent is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit ook aangeven.
Gegevens cliënt:
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Mediprevent hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van Mediprevent voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien nodig mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (met name het laboratorium waar het bloedonderzoek plaats vindt)

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

de heer C. Ligthart. U kunt hem benaderen via het email adres: privacy@vaccinatiesopreis.nl, alsmede op het telefoonnummer: 023-5247979.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.