Privacyreglement

Om verantwoord te kunnen werken hebben we persoonsgegevens en gegevens over je gezondheid nodig. Dit is gevoelige informatie en we gaan er zeer zorgvuldig mee om. In dit privacyreglement staat beschreven hoe we dat doen.

Privacyreglement Vaccinaties op Reis

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij VaccinatiesOpReis

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk VaccinatiesOpReis

Bij VaccinatiesOpReis worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u een goed reisadvies, eventueel benodigde vaccinaties toe te dienen, eventuele recepten uit te schrijven en tevens nodig voor het financieel afhandelen van het vaccinatieconsult.

De plichten van onze Praktijk:

Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld te weten: Om met deze gegevens het reis- en vaccinatieadvies af te stemmen op uw persoonlijke omstandigheden , alsmede om aanwijzingen op het spoor te komen die van belang zijn voor een individueel advies, zoals onderliggende ziektes en het gebruik van medicijnen die reden kunnen zijn voor een aangepast reis- en vaccinatieadvies en tenslotte om eventueel acties te ondernemen bij een “recall” door de fabrikant van vaccins. Voor doelmatig beheer, beleid, managementrapportages en financiële afhandeling Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt gaan worden. Dit gebeurt via de door u in te vullen gezondheidsverklaring bij het maken van uw afspraak en via plaatsing van ons privacy beleid op de website van Vaccinatiesopreis. Alle medewerkers binnen VaccinatiesOpReis hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.
Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde). U ontvangt dan vervolgens van ons een aanvraagformulier.

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. VaccinatiesopReis is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.
Gegevens cliënt:
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van VaccinatiesOpReis hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (met name de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van VaccinatiesOpReis).

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.