Bodem, asbest en brandweer

Medische keuringen medewerkers Bodem- en Asbestsanering en Persluchtmaskerdragers. In de Wet Medische Keuringen zijn dwingende regels opgesteld waaraan een aanstellings- en/of een periodieke keuring moet voldoen en wie er, voor de uitoefening van zijn/haar beroep wel of niet gekeurd mag worden om het werk te mogen (blijven) verrichten. Beroepen waarvoor een (periodieke) medische keuring is vereist zijn o.a. beroepen, waarbij er voor de keurling gezondheidsschade door de aard van het werkzaamheden kan optreden. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. schadelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan zware metalen. Het zijn ook functies waarbij functioneren onder hoge stress en het leveren van een fysieke piekbelasting hand in hand gaan. Niet alleen werknemers die werkzaam zijn in de bodem- en asbest –sanering; Ook brandweermannen, ambulance personeel etc. vallen onder deze verplichte (periodieke) medische keuring. Voorafgaand aan een keuring voor bodemsanering dient bekend te zijn voor welke klasse men gekeurd moet worden:

De CROW-publicatie 132 geldt in de Grond-, weg- en waterbouw als dé richtlijn voor het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Onder het ‘werken in of met’ wordt ook verstaan het vervoeren, bergen en storten van grond. Voorheen werd de inhoud van de keuring bepaald door de vervuilingsklasse (T1, T2 en T3 in CROW 132). De nieuwe keuringseisen worden meer bepaald door de eisen die het werk stelt, en worden verdeeld in drie klassen:

Klasse A: cabinepersoneel; Voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, in principe niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en verder geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.
Klasse B: met gelaatsmasker; Voor werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen als beschermende kleding en gelaatsmaskers. En voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken.
Klasse C: met onafhankelijke ademlucht; Voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken. Na goedkeuring ontvangt men een keuringspaspoortje en een geneeskundige verklaring welke 1 jaar (bodemsanering), pespectievelijk 3 jaar (asbestsanering) geldig zijn. Brandweer c.q. persluchtmaskerdragers en ambulance personeel worden gekeurd conform klasse C met de volgende frequentie:

  • Tot 40 jaar : 1 x per 3 jaar
  • Van 40 tot 50 jaar : 1 x per 2 jaar
  • Vanaf 50 jaar : Jaarlijks

Mogelijke afkeuring:
In het geval van een (dreigende) medische afkeuring zal er desgewenst en slechts na verkregen toestemming van client en middels een schriftelijke machtiging van client aanvullende informatie opgevraagd worden bij b.v. huisarts en/of specialist.Na beoordeling van deze informatie en in overleg met de eindverantwoordelijk inhoudelijk bedrijfsarts van MediPrevent wordt vervolgens besloten tot goed- of afkeuring volgens de dan geldende normen.

Meenemen naar de keuring:
– legitimatiebewijs- Indien men een bril draagt of lenzen de bril meenemen of er rekening mee houden dat de
lenzen even uit moeten tijdens het oog-onderzoek
– Indien men medicijnen gebruikt de medicijnkaart/paspoort meenemen.
– Voor het fietsergometrisch onderzoek dient men voorafgaand iets gegeten te hebben (niet fietsen op nuchtere maag) en sportkleding mee te nemen.