Keuringen t.b.v. adoptie

Een kind dat geadopteerd mag worden is een kwetsbaar kind. Het heeft in zijn jonge leven al heel veel meegemaakt. Zijn eigen ouders zijn er niet meer of ze kunnen niet voor hem zorgen. Op deze pagina leest u iets meer over de geneeskundige verklaring welke deel uitmaakt van het gezinsonderzoek. Vaak gaat het om kinderen met traumatische ervaringen of om kinderen met een handicap. Wanneer wordt vastgesteld dat er geen geschikt gezin in het eigen land is mag het door een buitenlands gezin geadopteerd worden. Het kind komt dan in een ver land terecht, in een onbekende cultuur, bij vervangende ouders die vaak zijn taal niet spreken, zijn herinneringen niet delen en niet tot weinig weten over hoe hij tot dan toe is opgevoed. Zo’n kind verdient bescherming. Daarom maakt een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming altijd deel uit van de procedure voor adoptie. Op de website van de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) worden de negen stappen in de adoptieprocedure beschreven. Meer informatie: Website Stichting Adoptievoorzieningen (SAV): Procedure stap voor stap In het belang van het kind.

De Raad voor de Kinderbescherming doet het gezinsonderzoek in het belang van het kind. Dat is zo vastgelegd in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka), in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Haags Adoptieverdrag, waar Nederland bij is aangesloten.

De Raad voor de Kinderbescherming maakt onderdeel uit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gezinsrapport van de Raad is een advies. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist op basis van het advies over de zogenoemde ‘beginseltoestemming’ voor adoptie, die elke volwassene nodig heeft wanneer hij een buitenlands kind (met het oog op gezinsvorming door adoptie) naar Nederland wil halen.

Bij adoptie gaat het altijd om kwetsbare kinderen. Steeds vaker gaat het ook om kinderen met een bijzondere zorgbehoefte, de ‘special needs kinderen’. Het zijn kinderen die speciale medische zorg nodig hebben of extra begeleiding vragen, omdat ze een ontwikkelingstoornis hebben. Ook de al wat oudere kinderen hebben vaak speciale aandacht nodig, omdat ze al veel hebben meegemaakt of omdat ze lange tijd niet voldoende gestimuleerd zijn.

In alle gevallen vragen geadopteerde kinderen veel van hun nieuwe ouders. Het is de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om te onderzoeken en te beoordelen of de aspirant adoptieouders in staat zijn om als opvoeders die extra zorg duurzaam te kunnen geven.

Meer informatie
• Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
• Haags Adoptieverdrag (pdf op website Stichting Adoptievoorzieningen)
• Website Overheid.nl: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

Uitstel van het onderzoek:
Het gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt niet gestart wanneer u nog bezig bent met een vruchtbaarheidsonderzoek of -behandeling, zoals IVF. Een voorwaarde voor adoptie is namelijk dat u een bewuste, positieve keuze maakt voor een adoptiekind. Als u zwanger bent, wordt het onderzoek uitgesteld tot het eventueel daaruit geboren kind een jaar oud is en u om voortzetting van het onderzoek verzoekt. Ook na de komst of de uithuisplaatsing van een pleegkind geldt een wachttijd van een jaar, behalve als het gaat om een kortdurende crisisplaatsing of weekendplaatsing. Ook kunt u zelf vragen om uitstel van het onderzoek wanneer u daar vanwege persoonlijke omstandigheden aanleiding toe ziet.

Risicofactoren en beschermingsfactoren:
Tijdens het gezinsonderzoek brengt de Raad voor de Kinderbescherming (een raadsonderzoeker) in beeld welke risicofactoren en welke beschermingsfactoren er zijn in uw situatie. Bij het uiteindelijke advies worden deze factoren tegen elkaar afgewogen. Het streven is om het gezinsonderzoek binnen 3 á 4 maanden af te ronden.

Een van de onderdelen waar de Raad naar kijkt is uw gezondheid:
Om te beginnen moet u, naar waarheid, een gezondheidsverklaring laten invullen door een onafhankelijk arts. Op deze verklaring staan niet alleen vragen over uw lichamelijke gezondheid, maar ook over uw psychische gesteldheid. Uw gezondheid of uw psychische gesteldheid mag namelijk geen risico vormen voor het kind. Het zou voor het kind bijvoorbeeld zeer schadelijk zijn als hij na zijn biologische ouders ook zijn adoptieouders voortijdig zou verliezen. Ook indien uw ziekte of handicap te veel aandacht vraagt, kan dat nadelig zijn voor het kind. Zo nodig kan de raadsonderzoeker, met uw toestemming, nadere informatie opvragen bij uw behandelend arts of hulpverlener.

De gezondheidsverklaring wordt uitgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming.