Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden voor overeenkomsten tot het leveren van zaken en diensten door Mediprevent

Artikel 1

Definities
1. Mediprevent: de onderneming Mediprevent keuringsinstelling gevestigd te Haarlem.
2. Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met Mediprevent.
3. Partijen: Mediprevent en de wederpartij respectievelijk opdrachtgever.
4. Overeenkomst of opdracht: de afspraken tussen Mediprevent en de wederpartij respectievelijk opdrachtgever betreffende het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
5. Zaken: alle stoffelijke objecten die Mediprevent te koop aanbiedt en diensten die Mediprevent verricht voor derden tegen betaling. Deze activiteiten hebben onder meer betrekking op het geven van voorlichting, het geven van advies, het verrichten van keuringen.

Artikel 2

Reikwijdte algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten door Mediprevent
2. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog slechts voor de overeenkomst waarbij de desbetreffende bedingen zijn gemaakt.
3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3

Totstandkoming van overeenkomsten
De in artikel 1, lid 4, bedoelde overeenkomsten komen tot stand zodra Mediprevent de afspraak heeft bevestigd.

Artikel 4

Omvang overeenkomst
De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de in het softwaresysteem van Mediprevent opgenomen omschrijving van zaken en/of diensten dan wel een schriftelijke overeenkomst tussen Mediprevent en opdrachtgever.

Artikel 5

Werkzaamheden
1. Mediprevent zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de wederpartij naar beste weten en kunnen behartigen.
2. De uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd vanuit één van de vestigingen van Mediprevent dan wel op een locatie van opdrachtgever.
3. De wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en Mediprevental datgene ter beschikking te stellen dat Mediprevent noodzakelijk en/of nuttig acht om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.

Artikel 6

Annulering
1. Te verrichten diensten kunnen met een annuleringstermijn van minimaal één maand voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de wederpartij worden geannuleerd.
2. De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd kunnen tegen het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.

Artikel 7

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Mediprevent geleverde zaken blijven, zolang de desbetreffende factuur, vermeerderd met eventuele renten en kosten, niet geheel is voldaan, eigendom van Mediprevent op risico van de wederpartij.

Artikel 8

Prijzen en prijsherziening
1. Bij het verrichten van diensten en het leveren van zaken geldt de in de tarievenlijst dan wel in een overeenkomst vastgelegde prijs.
2. Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle prijzen inclusief 0 % BTW (BTW vrijgestelde diensten).
3. Mediprevent heeft het recht eenmaal per jaar in overleg met opdrachtgever de prijzen en tarieven van de overeengekomen levering van zaken en diensten die verricht moeten worden aan te passen.

Artikel 9

Facturering en betaling
1. Alle betalingen die aan Mediprevent zijn verschuldigd, dienen of terstond na de afspraak, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder korting of schuldvergelijking, op een door Mediprevent aan te wijzen post- of bankrekening.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus 14 dagen, tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van verzuim.
3. De wederpartij zal aan Mediprevent alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen.

Artikel 10

Overmacht
1. Mediprevent is niet aansprakelijk voor het niet, niet geheel of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.
2. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke, de naleving van de overeenkomst, belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Mediprevent c.q. de wederpartij behoort te komen. Van belemmerende omstandigheden zou onder andere sprake kunnen zijn in geval van niet of niet tijdige levering van zaken en verrichtingen van diensten door derden, in geval van stakingen of blokkades, ernstige filevorming , in geval van ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand met het verloren gaan van gegevens, ongevallen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris of in geval van oorlog, oorlogsgevaar en (natuur)rampen.
3. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overleggen van de nodige bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
4. Tussen Mediprevent en de wederpartij zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in onderling overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen.

Artikel 11

Aansprakelijkheid
1. Medipreventis tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van het niet of niet betamelijk nakomen van de overeengekomen werkzaamheden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade onder de door Mediprevent gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
2. Mediprevent is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van vermijdbare professionele fouten van de onder Mediprevent vallende personen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade onder de door Mediprevent gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
3. Mediprevent is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van schade door opzet of door grove schuld of door onrechtmatige daad, veroorzaakt door onder Mediprevent vallende personen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade onder de door Mediprevent gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.
4. Voor de verplichting van Mediprevent tot vergoeding van de schade uit hoofde van de gevallen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, gelden de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.
5. Alvorens Mediprevent aansprakelijk te stellen is de wederpartij gehouden de dienst zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gemaakte fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
6. Geen actie of vordering naar aanleiding van de opdracht of daaruit voortvloeiende, andere dan wegens wanbetaling, ontstane rechten kan door één van de partijen worden ingesteld, voor de gevallen genoemd, in volgorde, in de leden 1, 2 en 3 meer dan respectievelijk zes maanden, één jaar, en nogmaals één jaar nadat de oorzaak van deze actie of vordering zich heeft voorgedaan.
7. Indien Mediprevent voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is het te vergoeden bedrag beperkt tot maximaal € 5.000.

Artikel 12

Aansprakelijkheid bij advisering
Adviezen worden door Mediprevent gegeven naar beste weten en kunnen. Mediprevent kan echter geen garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt door Mediprevent geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 13

Geschillen
1. Elk geschil tussen partijen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
2. Een geschil is aanwezig, indien één van de partijen zulks in een aangetekend schrijven aan de andere partij stelt.
3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging Haarlem van Mediprevent.

Artikel 14

Voorwaarden en geldende recht
Indien mocht blijken dat één van deze voorwaarden niet in overeenstemming is met het geldende recht, dan kan die voorwaarde als nietig worden beschouwd. Alle overige voorwaarden blijven dan volledig van toepassing.

Artikel 15

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16

Slotartikel
De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van Mediprevent, bij de balie van Mediprevent en worden op aanvraag toegestuurd.