Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden, de juridische regels over onze rechten en plichten en die van onze klanten.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Vaccinaties op Reis: Vaccinaties op Reis B.V.: de onderneming met meerdere vaccinatieklinieken in Nederland.
 • de Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een derde een overeenkomst sluit met Vaccinaties op Reis.
 • de Cliënt: de natuurlijke persoon op wie de diensten rechtstreeks betrekking hebben.
 • de Hulpverlener: Vaccinaties op Reis of de natuurlijke persoon die werkzaam is bij Vaccinaties op Reis.
 • de Diensten: alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek, het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt met als doel hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, alsmede de levering van zaken. De dienstverlening heeft onder meer betrekking op voorlichting, advisering, het vaccineren en het voorschrijven van medicatie.
 • de Afspraak: het bezoek aan en het consult bij een van de vaccinatieklinieken.
 • de Overeenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij Vaccinaties op Reis zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van diensten die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt.
 • de Prijs: de kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten. De prijs is inclusief btw.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van en alle opdrachten aan en overeenkomsten met Vaccinaties op Reis.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een afspraak maakt via de website van Vaccinaties op Reis en de afspraak is bevestigd. Uit deze overeenkomst voortvloeit een betalingsverplichting voor de cliënt.

Een betalingsverplichting ontstaat eveneens indien een afspraak, binnen 24 uur voorafgaand aan deze afspraak, wordt geannuleerd door de cliënt. In dit geval bestaat de betalingsverplichting uit de consultkosten die vervolgens in rekening zullen worden gebracht bij de cliënt.

Artikel 4 – Informatie

De hulpverlener licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.

Op verzoek van de cliënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.

Artikel 5 – Toestemming van de cliënt

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van de overeenkomst is toestemming van de cliënt vereist.
 2. Op verzoek van de cliënt legt de hulpverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de cliënt een afschrift daarvan.
 3. Als de cliënt jonger is dan 12 jaar is de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist.
 4. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de cliënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist.

Artikel 6 – Uitvoering van de diensten

De hulpverlener neemt bij de uitvoering van de diensten de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de door de wet gestelde en te stellen eisen.

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. De hulpverlener verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen gegevens aan derden.
 2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
 4. Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 5. De ouders die het gezag over de cliënt uitoefenen of zijn voogd, indien van hen toestemming is vereist.

Artikel 8 – Informatie- en medewerkingsplicht

De cliënt geeft de hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, alle inlichtingen en verleent de volledige medewerking die deze voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. De cliënt toont op verzoek een geldig identiteitsbewijs aan de hulpverlener.

Artikel 9 – Prijzen en prijsherziening

 1. Voor het uitvoeren van de diensten gelden de in de tarievenlijst vastgestelde prijzen. De tarievenlijst is in te zien op de website (www.vaccinatiesopreis.nl/kosten/)
 2. Vaccinaties op Reis heeft het recht twee maal per jaar de overeengekomen prijs en de tarievenlijst te wijzigen.
 3. De tarievenlijst ten tijde van de afspraak is leidend.

Artikel 10 – Betaling en facturering

 1. De opdrachtgever is aan Vaccinaties op Reis de prijs verschuldigd.
 2. Voor zover is overeengekomen dat na de afspraak betaling kan plaatsvinden, dient het factuurbedrag binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door Vaccinaties op Reis aan te wijzen bankrekening.
 3. De opdrachtgever kan na betaling van de prijs de gemaakte kosten zelf terugvragen bij de ziekenkostenverzekeraar.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus 7 dagen, tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van verzuim.
 5. De opdrachtgever zal aan Vaccinaties op Reis alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet tijdig betaalde factuurbedragen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Vaccinaties op Reis is niet aansprakelijk voor het niet, niet geheel of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.
 2. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid ten behoeve van de naleving van de overeenkomst die in redelijkheid niet voor risico van Vaccinaties op Reis behoort te komen. Van belemmerende omstandigheden kan sprake zijn in geval van niet of niet tijdige levering van zaken en verrichtingen van diensten door de hulpverlener, zoals stakingen of blokkades, ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren zoals brand, cyberaanvallen, verkeersstoringen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris of in geval van oorlog, oorlogsgevaar en natuurrampen.
 3. Tussen Vaccinaties op Reis en de cliënt zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in onderling overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Vaccinaties op Reis is enkel aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade die de cliënt lijdt als gevolg van een aan Vaccinaties op Reis toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 2. De schade zoals bedoeld in het vorige lid wordt alleen vergoed, indien de aansprakelijkheid valt onder de dekking van de door Vaccinaties op Reis gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 3. Indien Vaccinaties op Reis voor de schade zoals bedoeld in lid 1 geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is het te vergoeden bedrag beperkt tot maximaal € 1.000.
 4. Alvorens Vaccinaties op Reis aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Vaccinaties op Reis in de gelegenheid te stellen de tekortkoming zoals bedoeld in lid 1 binnen een redelijke termijn te herstellen.
 5. De opdrachtgever zal zelf dienen aan te tonen dat Vaccinaties op Reis toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van enige verplichting, dat er sprake is van schade en een causaal verband bestaat tussen de toerekenbare tekortkoming en de schade.
 6. De opdrachtgever en/of de cliënt kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen na de afspraak Vaccinaties op Reis aansprakelijk stellen. Daarna komt dit recht te vervallen.

Artikel 13 – Advisering

Vaccinaties op Reis zal adviezen geven naar beste weten en kunnen en heeft ter zake een inspanningsverplichting. Vaccinaties op Reis is er niet voor aansprakelijk wanneer bepaalde resultaten niet zullen worden behaald.

Artikel 14 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De opdrachtgever kan met een annuleringstermijn van minimaal één werkdag voor de overeengekomen afspraak de (te verrichten) diensten annuleren.
 2. Annuleren kan door te bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur (0850-240040)
 3. Afspraken die niet of niet tijdig zijn geannuleerd kunnen als consult in rekening worden gebracht.
 4. De Overeenkomst kan in geen geval worden ontbonden door de opdrachtgever, indien de verrichtingen ten behoeve van de overeenkomst zijn uitgevoerd.

Artikel 15 – Wijziging

 1. Wijzigingen van de bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien een bepaling nietig zou zijn of is vernietigd, zal een nieuwe bepaling worden overeengekomen die zo dicht mogelijk bij de inhoud en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling ligt. Alle andere bepalingen zullen van toepassing blijven.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op de overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Vaccinaties op Reis en de opdrachtgever over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, zullen zoveel mogelijk in der minne worden opgelost.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.